Zapewniamy kompleksową obsługę nieruchomości a w szczególności:​​

kontrolę nieruchomości
i wszelkie przeglądy

nadzór
nad remontami

bieżącą
konserwację

utrzymanie
czystości

obsługę
prawną
i księgową

koordynację działań pomiędzy sąsiednimi nieruchomościami
oraz organami samorządowymi

troskę o powiększanie dochodów, wdrażanie wieloletnich planów rozwoju nieruchomości

sprawdzone
procedury, metody
oraz nowoczesne
narzędzia

Kim jesteśmy

Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami PROSPER jest dynamicznie rozwijającą się firmą prowadzącą działalność związaną z zarządzaniem nieruchomościami. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, którym  zależy na profesjonalnej i kompleksowej obsłudze swoich obiektów. Z pomocą naszych pracowników zaspokajamy potrzeby właścicieli nieruchomości, najemców oraz deweloperów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.

Jesteśmy przygotowani do zarządzania różnymi rodzajami nieruchomości, w tym budynkami:

biurowymi
handlowymi
usługowymi
magazynowymi
przemysłowymi


Współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin. Dzięki długoletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom,
z którymi zmagają się właściciele nieruchomości oraz znaleźć dla nich optymalne, satysfakcjonujące rozwiązania.

Obsługa administracyjna
właścicieli i mieszkańców:

 1. Prowadzenie dla nieruchomości odpowiedniej ewidencji księgowej w oparciu o obowiązujące przepisy oraz sporządzanie i składanie obowiązujących deklaracji,
 2. Przygotowywanie projektów planu gospodarczego, w tym planu przychodów i wydatków z funduszu remontowego, przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał, sporządzanie i udostępnianie właścicielom rocznego sprawozdania finansowego,
 3. Prowadzenie wykazu lokali i udziałów, rozliczanie kosztów zużycia mediów w lokalach, udostępnianie informacji o rozliczaniach poszczególnych lokali,
 4. Prowadzenie analizy terminowości wszystkich należnych opłat, analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości,
 5. Wydawanie poświadczeń lub zaświadczeń właścicielom lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej,
 6. Prowadzenie obsługi związanej z bankiem i pocztą.

 

Techniczne utrzymanie
nieruchomości
:

 1. Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 2. Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie w wymogami prawa budowlanego,
 3. Nadzór nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu, odprowadzenie ścieków i wywozu nieczystości oraz weryfikacja zawartych wcześniej umów z dostawcami ww. mediów pod względem zgodności z prawem i ewentualne zawarcie nowych umów,
 4. Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali a także chodników przed nieruchomością oraz innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów bądź innych postanowień,
 5. Nadzór nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku
 6. Zawieranie stałych umów w zakresie usług konserwacyjnych całodobowych (elektrycznych, sanitarnych, ciepłowniczych itp.) i kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków w celu zapewnienia właścicielom i najemcom lokali korzystania z oświetlenia, ogrzewania, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, gazu, domofonów, dźwigów osobowych, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej
 7. Przygotowywanie procedury przetargowej na wykonanie robót remontowych w nieruchomości Wspólnoty,
 8. Zbieranie ofert i negocjowanie warunków dotyczących umów o dostawy, roboty lub usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz doradztwo w ww. zakresie.

Obsługa
prawna
:

 1. Opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów,
 2. Przygotowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnoty (regulaminy, statuty)
 3. Reprezentowanie Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami,
 4. Reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji publicznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 5. Wykonywanie wszystkich czynności prawnych koniecznych do przejęcia świadczenia usług od dotychczasowego zarządcy – w skład powyższych czynności wchodzi w szczególności sporządzenie protokółu przejęcia nieruchomości, zawierającego charakterystykę nieruchomości i inne niezbędne informacje o nieruchomości oraz ocena stanu kompletności dokumentacji użytkowej,
 6. Zlecanie na podstawie uchwały i na koszt Wspólnoty windykacji opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym i komorniczym.
Czytaj więcej

PROSPER Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami

ul. Warszawska 5/4
62-200 Gniezno

Telefon: 693 557 118
E-mail:
prospergniezno@gmail.com

Biuro czynne:
poniedziałek – piątek
9:00 – 15:00